Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

SLEDUJTE NÁS TAKÉ NA FB:


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:Pro vybrané výrobky doprava do servisu ZDARMA.

 Zahradní traktor Vám zavezeme zdarma v Plzeňském, Karlovarském kraji a do hl. m. Prahy.


Zahradní traktory jsou dodávány zkompletované a seřízené.


Pro vybrané a označené výrobky doprava k zákazníkovi ZDARMA.

 


Při nákupu nad
7000 Kč
doprava ZDARMA.


 

Jsme jediný AUTORIZOVANÝ prodejce a servis značky Husqvarna na Rokycansku.
Podporuje mojeID

ZÁKAZNICKÉ INFORMACE » OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Název: Rostislav Plachý
Sídlo/bydliště: Na Potocích 251, Radnice, 338 28
IČO: 48383694
Zapsaná: MěÚ Rokycany, Č.j. 3841/OŽ/11
Telefon: 604865426
Email: plachy.rostislav@seznam.cz
Kontaktní adresa: nám. K. Šternberka 403, Radnice, 338 28
Seznam provozoven: Zahradní a lesní technika, nám. K. Šternberka 403, Radnice, 338 28
Provozní doba: Po-Pá  8:00-12:00   13:00- 17:00,  So  8:00-11:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

UJASNĚNÍ POJMŮ

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující (spotřebitel). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.lesyzahrady.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Na našem internetovém obchodě můžete pohodlně nakupovat 24hodin denně. Objednávat si  můžete jednoduše a pohodlně pomocí internetu nebo e-mailu.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že Vám budeme dodávat zboží v nepoškozeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, máme právo objednávku po dohodě s kupujícím změnit nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Od smlouvy odstupujeme s okamžitou platností i tehdy, objeví-li se na našich stránkách překlep v ceně (tzn., cena neodpovídá skutečné ceně výrobku) při zadávání výrobku na internet.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si zboží odebere v dohodnutém termínu.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
 2. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, podmínkami ochrany osobních údajů a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi plně souhlasí.
 3. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy, je závazná a není odvolatelná.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Prodávající potvrdí Kupujícímu doručení jeho objednávky, doručení objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. Potvrzení o doručení objednávky je pouze automatickým informativním úkonem a není uzavřením kupní smlouvy (akceptací objednávky). Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím, případně výslovným písemným přijetím objednávky Prodávajícím, pokud toto přijetí předchází okamžiku převzetí zboží.
 6. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho úplným zaplacením.
 8. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
 9. Náklady ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačních prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně Kupujícího vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.
 10. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může zákazník do 12 hodin zrušit e-mailem a současně tel. bez udání důvodu. E-mail musí obsahovat číslo objednávky jméno a objednací číslo zboží a název objednaného zboží.
Zrušení objednávky ze strany prodejce je možné, jedná-li se o výrobek, který se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena u dodavatele a zákazník s novou cenou nesouhlasí nebo bez udání důvodu. Vždy před zrušením objednávky budete o této situaci informováni.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu (spotřebiteli) nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

BALNÉ A DOPRAVNÉ


Vaše objednané zboží si můžete vyzvednout po dohodě na naší adrese, viz kontakt nebo Vám bude doručeno našim smluvním přepravcem. Po dobu přepravy výrobku od prodávajícího ke kupujícímu je výrobek pojištěn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, překontrolovat neporušenost obalu a celkový stav zásilky. V případě poškození obalu kupující zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem přepravní společnosti protokol o poškození zboží. Nebo ho může převzít, v tom případě doporučujeme sepsat druh poškození. Na pozdější reklamace (zřetelné zevním poškozením vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V jakýchkoliv případech poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, a to telefonicky nebo e-mailem do 3 dnů od převzetí.

Ceny dopravného včetně DOPRAVY ZDARMA jsou platné v rámci České republiky.

Při dopravě na Slovensko je cena kalkulována individuálně dle ceníku přepravní společnosti.

CENY ZBOŽÍ

Ceny jsou u nás uvedeny včetně DPH.

DRUHY PLATEB


Hotově při osobním odběru.

Platba řidiči při převzetí zboží – dobírka.

Platba převodním příkazem na bankovní účet.

Financování prostřednictvím Essox.

DODACÍ LHŮTA

Standardní dodací lhůta je od 2-14 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem u nás a ani u dodavatele, může být dodací lhůta i delší! Dostupnost vybraného výrobku si u nás můžete ověřit telefonicky či e-mailem. Termín dodání u zboží je informativní. V případě, že poptávané zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat o možné nejbližší dostupnosti. Skladem znamená, že zboží je skladem u dodavatele, tato situace se může neustále měnit a nelze zajistit 100% dostupnost veškerého zboží.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Nebo zkrácená zákonná záruční lhůta je 12 měsíců popř. smluvní prodloužená záruka.

Prodloužená záruční lhůta u navijáků Krpan se nevztahuje na kupujícího, který nakoupí zboží jako podnikající osoba.

Důvody pro zkrácenou záruční lhůtu

Pokud kupující požaduje na prodejním dokladu zobrazený údaj IČ, případně DIČ pro daňové účely, řídí se tento prodej ustanoveními obchodního zákoníku a záruční lhůta se zkracuje na 12 měsíců.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje:

-        pokud nebyla vada reklamována v záruční době

-        při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím

-        při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích

-        při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem, přiloženým návodem k obsluze

-        porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil

-        na běžné opotřebení dílů (řemeny, střižné kolíky, nože, struny, strunové hlavy, svíčky atd.)

-        poškozením zboží působením živlů

-        nesprávným skladováním

-        neodborným používáním

-        mechanickým poškozením nebo opotřebením

Prodloužená záruka (uvedena u konkrétního zboží) je akceptována pouze pro spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem. Pro spotřebitele, kteří se řídí zákoníkem obchodním je záruka dle obchodního zákoníku 12 měsíců.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit na náš email nebo písemně na naši adresu do 3 dnů. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, nepřebírejte ho a sepište s přepravcem reklamační protokol. Následně Vám bude zasláno zboží nové nebo bude zboží opraveno. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u nás, popř. u autorizovaných servisů dodavatelů jeli to možné. Dopravu do servisu si hradí kupující.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

1. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

2. dodávce zboží, které bylo upraveno, poskládáno, namontované příslušenství, vyměněny nebo domontovány díly, funkce stroje (např. kontrolky, čidla atd.)  podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

3. jde-li o výrobek koupený s vadou, s kterou zákazník souhlasil

nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ nebo DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ:

Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy:
Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy
V souladu s ustanovením  občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:
-otestování funkčnosti zboží: 500,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)
-nákup náhradního obalu: 20-5000 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen poškozený).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy plachy.rostislav@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení brána jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a může být archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

 

Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2014